Woman reading web policies

Integritetspolicy

Ingka Centres Stockholm AB, org. nr 556664-3846
Ingka Centres värnar om din integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. För oss på Ingka Centres är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dem.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi använder personuppgifter som vi samlar in om dig när du använder våra tjänster, vår webbsida, vår facebooksida, instagram, annan eventuell social media som vi använder, eventuell app och när du besöker vårt köpcenter.

Vilken information samlar vi in om dig och hur?
Vi samlar in nedan angiven information om dig när du registrerar dig för någon av våra tjänster (t.ex. vid prenumeration av nyhetsbrev, användning av wifi eller användning av våra tjänster), när du frivilligt deltar i kundundersökningar, lämnar feedback, deltar i tävlingar, lotterier, event, kampanjer och liknande, samt om du lånar material/produkt av oss eller lämnar dina personuppgifter till oss för att exempelvis återfå borttappad egendom eller blir inbjuden som besökare.

- Namn
- Telefonnummer
- Adress (om det är relevant)
- E-postadress
- Personnummer (om nödvändigt för säker identifiering)
- Användarnamn, bransch, expertområden, personlig beskrivning och profilbild (om du väljer att lägga till detta till ditt användarkonto i medlemsportalen för Hej! Workshop)

Information om hur du använt webbsidan, social media och/eller app insamlas genom cookies.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter
Samtycke
Personuppgifterna behandlas med stöd av ditt samtycke om inget annat anges nedan.

Fullgörande av avtal
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra de avtal som du ingår med oss i följande situationer:

- Användning av våra tjänster inom ramen för Hej! Workshop, hyra av kontorsrum och mötesrum.
- Användning av vårt wi-fi.
- Deltagande i tävlingar och lotterier m.m.
- Användning av Hej! Workshops medlemsportal

Intresseavvägning

Vad gäller borttappad egendom och utlåning av material/produkt behandlas dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse att återställa egendomen.

Om du blir inbjuden som besökare till en lokal eller mötesrum som bokats genom Hej! Workshop, behandlar vi dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning.

Inom vårt köpcenter använder vi bild- och videoupptagning i syfte att genomföra analyser av besöksräkning. Det hjälper oss att förstå hur våra besökare använder vårt köpcenter. Den här tekniken använder algoritmer baserade på klädigenkänning för att skapa dessa analyser. Det handlar inte om behandling av biometriska personuppgifter eller s.k. känsliga personuppgifter. För att vara tydlig är dina kläder den enda information som vi behandlar, och enbart som en del av det större, övergripande rörelsemönstret på köpcentret - inte för att se hur du som person använder vårt köpcenter. Uppgifterna bevaras endast i 24 timmar, varefter de raderas. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är vårt berättigade intresse av att samla in analyser om besök på köpcentret för att förbättra våra besökares upplevelser.

Hur kommer vi använda informationen om dig och hur länge sparar vi den?
Vi samlar information om dig för att anpassa dina återkommande besök på vår webbsida, i social media, i eventuell app och i vårt köpcenter. Vi kan, med ditt samtycke, komma att samla in information om dig för att kunna skicka email eller sms till dig om produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi kan vidare komma att samla in information om dig för att kunna hantera kundtjänstärenden, för att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar, lotterier, event, kampanjer etc., för att värna om säkerheten på vårt köpcenter, samt för statistiska ändamål.

Vi kan, med ditt samtycke, komma att vidarebefordra din information till andra företag inom Ingka (IKEA) gruppen och till hyresgästerna i vårt köpcenter så att de kan erbjuda dig sina produkter och tjänster. Din information kan också komma att hanteras av tredje part som vi använder för t.ex. våra marknadsföringstjänster eller för att hantera våra tekniska system. Den tredje parten har inte rätt att använda dina uppgifter för eget ändamål. Bild- och videoupptagning kan komma att hanteras av vaktbolag och/eller polismyndighet i utredande syfte vid eventuellt brott. Vid skattepliktiga vinster kan dina uppgifter delas med Skatteverket.

Behandling av personuppgifter via social media
Om du besöker Ingka Centres sida på någon plattform för social media såsom t.ex. Facebook, Instagram eller Google+ och du interagerar på den, kommer både det relevanta sociala media bolaget och Ingka Centres att behandla dina personuppgifter. Den personliga information som samlas in av Ingka Centres och det relevanta sociala media bolaget, fungerar som ett verktyg för att bättre förstå våra kunder och skapa en bättre upplevelse för den enskilda kunden.

Personuppgifterna som samlas in via social media kan användas för marknadsföringsändamål via det relevanta sociala mediets plattform, vilket optimerar användarupplevelsen genom att visa relevanta produkter och intressant innehåll. Några av de uppgifter som kan användas för att personifiera marknadsföring mot dig är interaktioner på sociala medier och inlägg, online-reaktioner, vänner på det relevanta sociala mediets plattform och online-beteende.

Både Ingka Centres och det relevanta sociala media bolaget är i denna situation personuppgiftsansvarig. Det innebär att det legalt finns ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan det relevanta sociala media bolaget och Ingka Centres. Observera att för att utöva dina rättigheter avseende innehåll på social media måste du kontakta det relevanta sociala media bolaget direkt.

Vi sparar dina personuppgifter i detta avseende under den tid som är nödvändig för att uppfylla syftet med behandlingen, eller så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det.

Användning av din information i marknadsföringssyfte
Vi kan, med ditt samtycke, komma att skicka information om vårt köpcenters och dess hyresgästers produkter och/eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Du kan alltid avregistrera dig från fortsatta utskick. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att vi kontaktar dig i marknadsföringssyfte och ger din information till andra företag inom Ingka (IKEA) gruppen och/eller hyresgästerna i vårt köpcenter i marknadsföringssyfte. Om du inte längre vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte, vänligen använd länken i ditt nyhetsbrev eller kontakta oss på nedanstående adress. Vi sparar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte så länge vi har ditt samtycke till detta.

Behandling av personuppgifter vid bokning av arbetsplats m.m.
Ingka Centres tillhandahåller en bokningstjänst för bokning av bland annat arbetsplatser, mötesrum och andra tjänster inom Hej! Workshop i vårt köpcenter. För att kunna hantera dina bokningar behöver vi samla in uppgifter om ditt namn, e-postadress och telefonnummer samt, i vissa fall, faktureringsadress. Ditt namn behöver vi för att administrera ditt användarkonto och dina bokningar och e-postadressen och telefonnumret används för att kontakta dig avseende din bokning, t.ex. skicka påminnelser och information om eventuella ändringar. Vi sparar dina personuppgifter under tiden du har ett pågående avtalsförhållande med oss eller aktivt användarkonto och 13 månader därefter, varefter de raderas.

Om du har valt att dela din användarprofil i vårt medlemsregister i medlemsportalen på Hej! Workshop innebär det att din profil inklusive profilbild och personlig beskrivning (om du har valt att lägga till detta) är synlig för andra medlemmar. Du kan när som helst ändra informationen i din profil och/eller välja att ta bort den från medlemsregistret.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Samtidigt som vi strävar efter att behålla data inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kan vi i vissa situationer komma att överföra personuppgifter till antingen Ingka-bolag eller till externa parter i länder utanför EES. Detta kan till exempel vara fallet i situationer när ett externt företag levererar IT-support. I enlighet med reglerna i kapitel 5 i GDPR sker dessa överföringar endast när: a. Det tredje landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter och finns på EU-listan över adekvata länder, b. I avsaknad av en adekvat skyddsnivå, Ingka Centres har säkrat att verkställbara rättigheter för registrerade och verkställbara och effektiva rättsmedel för registrerade är tillgängliga, eller c. Om det inte finns tillräcklig skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, en överföring eller en uppsättning överföringar av personuppgifter omfattas av ett av de undantag som nämns i GDPR.

Alla företag som tar emot personuppgifter från Ingka Centres eller Ingka (IKEA) gruppen kommer att arbeta enligt en strikt uppsättning regler om data privacy och säkerhet.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Om du vill ha en kopia av vissa eller alla personuppgifter som vi har om dig, vänligen skicka ett email eller brev till den adress som anges nedan. Vi kan i vissa fall komma att ta ut en mindre avgift för denna tjänst. Vi vill säkerställa att dina personuppgifter stämmer och är aktuella. Du kan begära att vi ändrar information som du menar är felaktig. Du har rätt att när som helst återkalla tidigare lämnat samtycke. Du kan också begära att vi tar bort information om dig. Du finner våra kontaktuppgifter nedan. Du har också rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Cookies
Vår webbplats använder cookies. Cookies används för att göra din upplevelse så smidig som möjligt när du besöker vår webbplats och de kommer ihåg dina preferenser så att du inte behöver ange dina uppgifter om och om igen. De hjälper oss också att optimera funktionen av vår webbplats, och med ditt samtycke, visa relevanta annonser.

Du kan kontrollera vilka cookies som används. Vi har en sida om cookies som förklarar mer om hur och varför vi använder dem.

Läs gärna vår cookiepolicy för mer information.

Insamling av uppgifter genom kameraövervakning
Kameraövervakning (s k CCTV) används för att hantera säkerhet och trygghet vilket inkluderar förhindrande av stölder och bedrägeri. Den lagliga grunden för kameraövervakning, utgörs av s k berättigat intresse, för att upprätthålla säkerhet och trygghet. Övervakningsbilder lagras som längst i 30 dagar om det inte behövs för att utreda särskild incident, då de lagras så länge utredning pågår.

Andra webbsidor
Våra webbsidor kan innehålla externa länkar till andra webbsidor. Denna integritetspolicy gäller endast för vår webbsida. När du klickar på sådan extern länk gäller respektive webbsidas integritetspolicy.

Förändringar av vår integritetspolicy
Vi uppdaterar vår integritetspolicy regelbundet. Denna integritetspolicy uppdaterades den 5 juli 2023.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter vänligen kontakta oss via email integritetspolicy@kungenskurvashopping.se eller skriv till oss på Ingka Centres Stockholm AB, Att: Legal Councel, 205 28 MALMÖ